Opći uslovi poslovanja

OPĆI USLOVI POSLOVANJA

Agencija za posredovanje u prometu nekretnina „FLASH“, vl. Stupar Avdo, Zenica, ispunjava uslove za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina određene Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina. Posrednik je upisan u Registar posrednika Federalnog ministarstva trgovine pod registarskim brojem: 118/2023.

U skladu sa odredbama iz člana 18. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (Službene novine FBiH, broj: 75/21), Agencija za posredovanje u prometu nekretnina „FLASH“, vl. Stupar Avdo, Zenica (u daljnjem tekstu: Posrednik), ID broj poreznog obveznika: 4320172660001, sa sjedištem u Zenici, u ulici Školska br. 10, dana 13.05.2023. godine donosi sljedeće Opće uslove poslovanja.

Opće odredbe

Član 1.

1.1. Ovim Općim uslovima poslovanja posrednika u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Opći uslovi) uređuju se odnosi između Posrednika, Nalogodavca i trećih lica, te predstavljaju sastavni dio Ugovora o posredovanju (u daljnjem tekstu: Ugovor) između Posrednika i Nalogodavca.

1.2. Opći uslovi poslovanja istaknuti su u poslovnim prostorijama Posrednika te dostupni na službenoj internet stranici www.nekretnineflash.ba

1.3. Sklapanjem Ugovora o posredovanju, Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i saglasan s odredbama Općih uslova poslovanja.

1.4. Posrednik zadržava pravo ažuriranja ili izmjene Općih uslova poslovanja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.

1.5. U slučaju ažuriranja ili izmjene uslova poslovanja na Nalogodavca se primjenjuju Opći uslovi poslovanja koji su bili na snazi u vrijeme sklapanja Ugovora o posredovanju.

1.6. U slučaju kolizije Općih uslova poslovanja i Ugovora o posredovanju, primjenjivati će se odredbe konkretnog Ugovora o posredovanju.

1.7. Pristupom bilo kojem dijelu web stranice nekretnineflash.ba (https://www.nekretnineflash.ba/), saglasni ste sa svim odredbama i uslovima navedenim u Općim uslovima poslovanja. Ako se ne slažete sa svim Općim uslovima, nemojte koristiti ovu stranicu.

Značenje izraza sadržanih u Općim uslovima

Član 2.

2.1. Pojedini izrazi u smislu ovih Općih uslova imaju sljedeća značenja:

 • Posredovanje u prometu nekretnina je djelatnost koja obuhvata poslove pronalaženja i dovođenja u vezu Nalogodavca i Trećeg lica radi pregovora i pripreme za sklapanje pravnog posla čiji je predmet određena nekretnina prilikom kupovine, prodaje, zamjene i zakupa.
 • Posrednik u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Posrednik) je pravno ili fizičko lice, registrovano za obavljanje djelatnosti posredovanja koje ima sjedištu ili podružnicu na području Federacije Bosne i Hercegovine i koje je upisano u Registar posrednika.
 • Registar posrednika je registar u koji se upisuju podaci o pravnim i fizičkim licima kojima je Federalno ministarstvo trgovine izdalo rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina i upisu u Registar posrednika.
 • Agent posredovanja u prometu nekretnina je fizičko lice koje je položilo stručni ispit i upisano je u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Agent posredovanja).
 • Nekretnine su čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju stvarna prava u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 • Nalogodavac je fizičko ili pravno lice koje sa Posrednikom zaključuje pisani ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: Nalogodavac).
 • Treća lice je lice koje Posrednik nastoji dovesti u vezu sa Nalogodavcem radi pregovora i pripreme za sklapanje pravnog posla čiji je predmet određena nekretnina prilikom kupovine, prodaje, zamjene i zakupa (u daljnjem tekstu: Treće lice).

Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina

Član 3.

3.1. Ugovorom o posredovanju obavezuje se Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu sa Nalogodavcem Treće lice radi pregovora za sklapanje pravnog posla čiji je predmet određena nekretnine, posebno pri kupovini, prodaji, zamjeni i zakupu, a Nalogodavac se obavezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.

3.2. Ugovor o posredovanju zaključuje se u pisanom obliku i na određeno vrijeme.

3.3. Zabranjeno je obavljanje poslova posredovanja bez zaključenog ugovora o posredovanju između Posrednika i Nalogodavca.

3.4. Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.

3.5. Ako nije drukčije propisano Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina, na obavezni odnos između Posrednika i Nalogodavca primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Isključivo posredovanje

Član 4.

4.1. Ugovorom o isključivom posredovanju Nalogodavac se može obavezati da za posredovani posao neće angažovati drugog posrednika, koja obaveza mora biti izričito ugovorena.

4.2. Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivom posredovanju Nalogodavac mimo Posrednika sklopio pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tokom posredovanja za navedeni posredovani posao.

4.3. Prilikom zaključivanja ugovora o isključivom posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.

4.4 Ugovor o isključivom posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.

4.5. U slučaju prestanka Ugovora o isključivom posredovanju iz razloga naznačenog u prethodnom stavu Nalogodavac je dužan nadoknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.

4.6. Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka sklopljenog Ugovora o isključivom posredovanju Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o isključivom posredovanju, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.

Raskid ugovora o posredovanju u prometu nekretnina

Član 5.

5.1. Ugovor o posredovanju prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen pravni posao za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana u pismenoj formi, uručen preporučenom pošiljkom ili lično, te se mora uručiti najmanje 30 dana prije isteka perioda na koji je ugovoren.

5.2. Otkaz Ugovora ne smije biti protivan načelu savjesnosti i poštenja te ne može pasti u nevrijeme niti s namjerom da se Posrednika liši prava na posredničku naknadu, u kojem slučaju Posrednik ima pravo na puni iznos ugovorene posredničke naknade.

5.3. U slučaju otkaza Ugovora, Nalogodavac je dužan nadoknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća, kao i one koje je Posrednik imao kao posljedicu naloga ili upute Nalogodavca.

5.4. Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka sklopljenog Ugovora Nalogodavac ili njegov bračni/izvanbračni drug, osoba njegova bližeg krvnog ili tazbinskog srodstva, ili trgovačko društvo, ustanova ili druga pravna osoba koje je Nalogodavac ili neka od prethodno navedenih osoba osnivač ili zakonski zastupnik, odnosno s kojom ima sklopljen ugovor o radu ili ugovor o djelu, sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju, dužan je Posredniku platiti puni iznos ugovorene posredničke naknade.

5.5. Odredbe stavova (1), (2), (3) i (4) ovog člana odnose se i na Ugovor o isključivom posredovanju u prometu nekretnina.

Ponuda nekretnina

Član 6.

6.1. Ponuda nekretnina temelji se na podacima zaprimljenim pismenim i/ili usmenim i/ili elektronskim putem od strane Nalogodavca sa kojim je zaključio Ugovor o posredovanju, a koji su podložni promjenama o kojima Posrednik možda nije bio obaviješten.

6.2. Posrednik zadržava pravo na mogućnost greške u opisu i/ili cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana i/ili iznajmljena ili da je prodavac odustao od prodaje ponuđene nekretnine.

6.3. Posrednik nije odgovoran za bilo kakve pogreške ili nemarno ponašanje prodavca, propuste ili oštećenja uzrokovane ograničenjima ili skrivenim manama nekretnine koje je Nalogodavac znao ili trebao znati, ali o tome nije obavijestio Posrednika.

6.4. Posrednik nije odgovoran za nemarno ponašanje Nalogodavca, a naročito za lažne, netačne i nepravovremene informacije ili nepružanje istinitih, ispravnih i ažuriranih informacija o nekretnini, uslovima i predmetu posredovanja.

6.5. Naše ponude i obavijesti primatelj (Nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti Trećem licu.

6.6. Ako je primatelj naše ponude već upoznat sa nekretninama koje smo mu ponudili, obavezan nas je bez odgode o tome obavijestiti pisanim putem, putem elektronske pošte (e-mail) ili preporučenim pismom.

Cijene nekretnina

Član 7.

7.1. Cijene nekretnina iskazane su u Konvertibilnim Markama.

Obaveze Posrednika

Član 8.

8.1. Posrednik je obvezan prilikom posredovanja za sklapanje ugovora o kupoprodaji, ugovora o najmu ili ugovora o zakupu nekretnine obavljati osobito sljedeće:

 • nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treće lice radi sklapanja posredovanoga posla,
 • dati Nalogodavcu objektivno mišljenje o cijeni nekretnine ili iznosu zakupa u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu i drugim relevantnim okolnostima,
 • pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
 • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene Ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
 • omogućiti pregled nekretnine,
 • posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obavezao,
 • čuvati lične podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje, ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 • ako je predmet sklapanja Ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta,
 • obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

8.2. Ukoliko Posrednik u dogovoru s Nalogodavcem obavlja za njega i druge radnje u vezi s poslom koji je predmet posredovanja te će poslove posebno ugovoriti te vrstu i visinu troškova.

8.3. Posrednik nije odgovoran za neizvršenje obaveza Nalogodavca i Trećeg lica, a koje obaveze su preuzete pravnim poslom sklopljenim između Nalogodavca i Trećeg lica, a predmet kojeg pravnog posla je nekretnina za koju je Posrednik posredovao.

Obaveza Nalogodavca

Član 9.

9.1. Ugovorom o posredovanju Nalogodavac se obavezuje da će obaviti naročito sljedeće:

 • obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti tačne podatke o nekretnini te, ako posjeduje, dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku, odnosno upotrebnu dozvolu za nekretninu koja je predmet Ugovora, te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obaveza vezanih za nekretninu,
 • dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet Ugovora te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
 • osigurati Posredniku i Trećem licu zainteresovanom za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine,
 • obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
 • nakon sklapanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obavezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su Posrednik i Nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stiče već pri sklapanju predugovora, isplatiti Posredniku posredničku naknadnu, osim ako nije drugačije ugovoreno,
 • ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tokom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
 • obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama u vezi s poslom za koji ga je ovlastio, a posebno o promjenama u vezi s vlasništvom na nekretnini,

9.2. Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećim licem kojeg je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba Ugovora kojom je ugovoreno drugačije, ništavna je. Nalogodavac će Posredniku odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tokom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.

9.3. Nalogodavac će odgovarati za štetu ako je postupao prijevarno, ako je zatajio ili dao netačne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja posredovanog posla.

Posrednička naknada

Član 10.

10.1. Visina posredničke naknade slobodno se određuje Ugovorom o posredovanju.

10.2. Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu u momentu zaključenja ugovora za koji je posredovao, osim ako Posrednik i Nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na posredničku naknadu stiče u momentu zaključenja predugovora za koji je posredovao.

10.3. Posrednik ne može zahtijevati djelomično plaćanje posredničke naknade unaprijed, odnosno prije zaključenja ugovora, odnosno predugovora u skladu sa stavom (2) ovog člana.

10.4. Troškove dodatnih usluga u vezi sa poslom koji je predmet posredovanja Posrednik može naplatiti u visini stvarnih troškova ako je to izričito ugovoreno između Posrednika i Nalogodavca.

10.5. Nakon prestanka ugovora Posrednik ima pravo na posredničku naknadu u roku do 12 mjeseci, ako ugovorom nije drugačije ugovoreno, i u slučajevima kad Nalogodavac sklopi sa Trećim licem pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju.

10.6. Posrednik nema pravo na posredničku naknadu ako sa Nalogodavcem u svoje ime, kao ugovorna strana zaključi ugovor koji je predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor sa nalogodavcem zaključi Agent posredovanja koji za Posrednika obavlja poslove posredovanja, u kojem slučaju posrednik ima pravo tražiti naknadu štete od agenta posredovanja, u skladu s propisima kojim se uređuju radni odnosi.

10.7. Za izvršenu uslugu posredovanja Posrednik je dužan Nalogodavcu ispostaviti fakturu i izdati fiskalni račun.

10.8. Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s Trećim licem ako je:

 • Nalogodavac zaprimio od Posrednika elektronsku poruku (e-mail, SMS, poruku putem raznih aplikacija za komunikaciju poput WhatsApp, Viber i slično) sa podacima o Trećem licu ili njenom povezanom društvu, ili kad je Posrednik na drugi način upoznao Treće lice ili njeno povezano društvo sa Nalogodavcem te za to postoji pisani trag u obliku e-mail, SMS ili drugih poruka putem raznih aplikacija;
 • Posrednik neposredno odveo ili uputio Nalogodavca i/ili Treće lice u razgledanje predmetne nekretnine;
 • Posrednik organizovao susret između Nalogodavca i Trećeg lica radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;
 • Nalogodavcu priopćio tačnu lokaciju, adresu, zemljišnoknjižnu/katastarsku oznaku nekretnine;
 • Nalogodavcu priopćio druge podatke o nekretnini i/ili njenom vlasniku odnosno Trećem licu ili njenom povezanom društvu ili osobi ovlaštenoj za sklapanje pravnog posla koja je iskazala interes za sklapanje pravnog posla koji se odnosi na posredovanje za nekretninu,
 • omogućio Nalogodavcu kontakt sa Trećim licem na bilo koji drugi način koji ne ostavlja sumnju u identifikaciju ovlaštene osobe za pregovaranje i/ili sklapanje pravnog posla.

10.9. Posrednička naknada ne uključuje slijedeće troškove koje snosi Nalogodavac; prijevode ovlaštenog sudskog tumača svih dokumenata koji se odnose na predmet Ugovora, sudske takse za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, notarske troškove pri ovjeri potpisa na ispravama, troškove sudskih taksi, uvjerenja o identifikaciji, pribavljanje građevinske i/ili upotrebne dozvole kao i/ili troškove pribavljanja ostale dokumentacije od nadležnog suda, katastra nekretnina, banke, upravnih odjela nadležnih tijela jedinica lokalne i/ili područne samouprave odnosno svih drugih tijela.

10.10. U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene članom 8. Općih uslova, na temelju zahtjeva Nalogodavca, isti je obvezan Posredniku nadoknaditi i stvarne troškove obavljanja tih radnji.

10.11. Nalogodavac je dužan platiti posredničku naknadu i kad je s Trećim licem, na koju mu je ukazao Posrednik i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja.

10.12. Ukoliko Nalogodavac odustane tokom zaključivanja posredovanog posla (nakon što mu je Posrednik dostavio prihvatljivu ponudu) dužan je Posredniku isplatiti iznos ugovorene posredničke naknade kao i sve učinjene troškove za koje je bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća, kao i one koje je Posrednik imao kao posljedicu naloga ili upute Nalogodavca.

Osiguranje od odgovornosti za štetu

Član 11.

11.1. Posrednik je dužan kod osiguravajućeg društva u Bosni i Hercegovini osigurati se i obnavljati osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi Nalogodavcu ili trećem licu mogao prouzrokovati obavljanjem posredovanja.

11.2. Za štetu koju bi Posrednik mogao prouzrokovati obavljanjem posredovanja najniža osigurana svota ne može biti manja od 50.000,00 KM po jednom štetnom događaju, odnosno 150.000,00 KM za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravajućoj godini.

11.3. Posrednik za štetu koju bi mogao prouzrokovati obavljanjem posredovanja odgovara po opštim pravilima odgovornosti za naknadu štete.

Završne odredbe

Član 12.

12.1. Za sve što izričito nije utvrđeno ovim Općim uslovima primjenjivat će se Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, odredbe Zakona o obligacionim odnosima, Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma te ostali primjenjivi propisi.

12.2. Za moguće sporove nadležan je Općinski sud u Zenici.


Opći uslovi primjenjuju se od 13.05.2023. godine.

Agencija za posredovanje u prometu nekretnina „FLASH“

Direktor: Avdo Stupar

Izabrane nekretnine za poređenje

Uporedi