Često postavljena pitanja

Prodaja

Ugovorna strana koja zatraži usluge posredovanja agencije za promet nekretninama plaća posredničku naknadu u visini od 3% od ugovorene kupoprodajne cijene, shodno pozitivnim pravnim propisima Bosne i Hercegovine i Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina (“Službene novine FBiH”, broj: 75/21).

Registrovani smo posrednik sa dugogodišnjim iskustvom u posredovanju pri kupoprodaji nekretnina, kao i posredovanju kod iznajmljivanja i unajmljivanja stambenih i poslovnih jedinica. Agencija je upisana u Registar posrednika Federalnog ministarstva trgovine pod registarskim brojem: 118/2023.

Potrebno je da nas posjetite u prostorijama naše Agencije ili da nam se obratite putem telefona ili elektronske pošte ukoliko živite u inostranstvu i niste u mogućnosti lično nas posjetiti, nakon čega će Vas naši zaposleni uputiti i voditi kroz sve korake, počevši od zaključenja Ugovora o posredovanju pa sve do realizacije pravnog posla.

Da, moguće je da neko drugo lice ovlastite da u Vaše ime i za Vaš račun zaključi ugovor o kupoprodaji nekretnine. Punomoćnika ćete ovlastiti notarski obrađenom ispravom čemu ćete precizno definisati koje radnje te kada i pod kojim uslovima drugo lice može poduzimati te radnje u Vaše ime vezane za prodaju nekretnine. Isto tako, Ugovore o posredovanju šaljemo na Vašu adresu u inostranstvo ili putem Email-a, koje je potrebno vlastoručno potpisati i poslati preporučenom poštom na adresu Agencije, nakon čijeg primitka iste ovjeravamo potpisom i službenim pečatom, te jedan takav ovjeren primjerak Ugovora o posredovanju dostavljamo ponovo na Vašu adresu kako bi obje ugovorne strane dobile po jedan primjerak Ugovora o posredovanju.

Vrsta ugovora kojim se regulišu prava i obaveze ugovornih strana Posrednika i Nalogodavca. Ugovor o posredovanju pored prava i obaveza ugovornih strana, mora da sadrži identifikacione podatke o posredniku i nalogodavcu, te vrsti i bitnim elementima pravnog posla u cilju čijeg zaključenja posrednik posreduje, o visini, načinu i roku plaćanja posredničke naknade, roku važenja ugovora i vrsti i visini troška dodatnih usluga, ukoliko su iste ugovorene.

Shodno Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina (“Službene novine FBiH”, broj: 75/21), zabranjeno je obavljanje poslova posredovanja bez zaključenog ugovora o posredovanju između Posrednika i Nalogodavca.

Pretpostavljenu tržišnu vrijednost nekretnine po kojoj Agencija može prodavati i nuditi nekretninu na prodaju, određuje se Ugovorom o posredovanju od strane Prodavca shodno tržišnim kretanjima odnosno zakonu ponude i potražnje i vlastitoj procjeni.

Porez na promet nekretnina plaća kupac, i to u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti nekretnine.

Prometnu vrijednost nekretnina procjenjuje stručna komisija iz oblasti građevinske, poljoprivredne, geodetske i ekonomske struke, koju imenuje općinski načelnik/gradonačelnik.

Porezna obaveza nastaje danom zaključenja ugovora o prenosu prava vlasništva na nekretninama.

Porezni obveznik je dužan prijavu poreza na promet nekretnina poreznoj upravi dostaviti u roku od 15 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Porezni obveznik dužan je platiti razrezani porez u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu poreza na promet nekretnina.

Kupac je obavezan isplatiti prodavcu cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, a prodavac je obavezan predati kupcu u posjed predmetnu nekretninu te dozvoliti na istoj prijenos prava vlasništva na ime kupca.

Izjava kojom prodavac izjavljuje da je od kupca primio cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, slijedom čega istome dozvoljava zemljišno-knjižni prijenos prava vlasništva na nekretnini koja je predmet kupoprodajnog ugovora. Ista mora biti sačinjena i ovjerena od strane notara.

Kupovina

Kupovinom nekretnine iz naše ponude, niste u obavezi platiti posredničku naknadu.

Ukoliko niste pronašli odgovarajuću nekretninu u našoj ponudi i želite posredovanje Agencije u pronalasku odgovarajuće nekretnine sa traženim karakteristikama po Vašem nalogu, plaćate posredničku naknadu u visini od 3% od ugovorene kupoprodajne cijene, shodno pozitivnim pravnim propisima Bosne i Hercegovine i Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina (“Službene novine FBiH”, broj: 75/21).

Prije svega, potrebno je da izaberete banku sa najpovoljnijim kreditnim uslovima. Kako bismo Vam uštedjeli vrijeme i novac, za Vas tražimo najpovoljnije kredite kod komercijalnih banaka, posredujemo u realizaciji hipotekarnih i/ili stambenih kredita, te Vam osiguravamo najbrži i najsigurniji način do dobijanja kreditnih sredstava. Ova usluga je potpuno besplatna ukoliko se odlučite na kupovinu nekretnine iz naše ponude.

Strani državljani, bilo da su fizičke ili pravne osobe, jednaki su s državljanima Bosne i Hercegovine u pogledu prava na kupovinu nekretnina u BiH, samo pod uslovom da zemlja iz koje dolaze ima sklopljen reciprocitet sa Bosnom i Hercegovinom u sticanju prava vlasništva na nekretninama.

Pojam reciprociteta ili uzajamnosti podrazumijeva da stranci u Bosni i Hercegovini imaju ista prava koja država iz koje dolaze garantuje i građanima BiH, što znači da su stranci i državljani BiH u istom položaju.

S tim u vezi stranci stiču pravo vlasništva nad nekretninom u BiH pod uvjetom reciprociteta, izuzev u slučajevima kada nekretninu dobiju na poklon ili u naslijeđe, ili ako je pak međunarodnim ugovorima drugačije određeno. Vrijedi napomenuti i da osobe koje su rođene u BiH i njihovi potomci, a koji nemaju državljanstvo BiH, zakonski se ne smatraju stranim osobama u BiH. To je slučaj s bh. dijasporom.

Lista zemalja – Postojanje reciprociteta sukladno članu 15. Zakona o stvarnim pravima (,,Službene novine Federacije BiH”, br.66113 i 100/13)

Prvi veliki korak u složenom procesu kupovine ili prodaje nekretnine je kapara koja se uračunava u konačnu cijenu, odnosno kupoprodajna cijena se umanjuje za  iznos date kapare.

Kapara je ugovoreni novčani iznos kojim kupac garantuje da će u dogovorenom periodu pristupiti kupovini nekretnine, a prodavac da će upravo njemu prodati nekretninu po unaprijed ugovorenim uslovima. Kapara služi kao osiguranje i jednoj i drugoj strani od eventualnih promjena u procesu kupoprodaje. Ako kupac odustane od kupovine prodavac zadrzava kaparu, a ako prodavac odustane od prodaje kupac ima pravo tražiti u vraća duplu kaparu.

Naknada za notarske usluge plaća se prema notarskoj tarifi sukladno “Tarifi o nagradama i naknadama notara” koju definira Federalno ministarstvo pravde.  Notarska tarifa sadrži odredbe o povećanju naknade u različitim slučajevima, kada se usluga obavlja izvan radnog vremena ili sjedišta, kada se vrše upisi u javne registre, ako u sastavljanju notarski obrađene isprave sudjeluje više od dvije stranke, pozvani svjedoci ili tumači, pravna osoba ili poduzetnik. Prilikom obavljanja notarske djelatnosti, notar je dužan postupiti na način koji je ekonomski najpovoljniji za stranke, osim ako stranke, nakon odgovarajuće pouke notara, zahtijevaju da se drukčije postupi.

Nakon isplatile kupoprodajne cijene, potrebno je da u zemljišnim knjigama izvršite promjenu vlasnika odnosno prenos prava vlasništva nekretnine na svoje ime. Jedan od preduslova za promjenu u zemljišnim knjigama je i pravoremeno plaćanje poreza na promet nekretnina. U paketima usluga EXCLUSIVE i PREMIUM, usluge uknjižbe i prijenosa vlasništva, usluga prijave poreznoj upravi za razrez poreza ili oslobađanje plaćanja poreza, kao i Usluga prijave promjene vlasnika kod javnih preduzeća, uključena je u iznos Posredničke naknade.

Kupci nekretnina iz naše ponude koji nemaju sklopljen Ugovor o posredovanju sa Agencijom, mogu zatražiti usluge pripreme i kompletiranja dokumentacije za sklapanje pravnog posla, uknjižbe i prijenosa vlasništva, usluga prijave poreznoj upravi za razrez poreza ili oslobađanje plaćanja poreza, kao i uslugu prijave promjene vlasnika kod javnih preduzeća po uslovima i cijenama utvrđenim u Cjenovniku (Cjenovnik je sastavni dio Općih uslova poslovanja).

Nakon kupovine nekretnine, uzmite u obzir trošak poreza na promet nekretnina, uknjižbu prava vlasništva i/ili prava posjeda na nekretnini, kao i usluga prijave promjene vlasnika kod javnih preduzeća.

Porez na promet nekretnina plaća kupac, i to u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti nekretnine.

Prometnu vrijednost nekretnina procjenjuje stručna komisija iz oblasti građevinske, poljoprivredne, geodetske i ekonomske struke, koju imenuje općinski načelnik/gradonačelnik.

Porezna obaveza nastaje danom zaključenja ugovora o prenosu prava vlasništva na nekretninama.

Porezni obveznik je dužan prijavu poreza na promet nekretnina poreznoj upravi dostaviti u roku od 15 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Porezni obveznik dužan je platiti razrezani porez u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu poreza na promet nekretnina.

Prilikom podnošenja zahtjeva zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda za uknjižbu prava vlasništva – GRUNT, plaća se sudska taksa u iznosu od 80.00 KM + poštanski troškovi.

Prilikom podnošenja zahtjeva Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina za uknjižbu prava posjeda – KATASTAR, plaća se taksa u iznosu od 60.00 KM + poštanski troškovi.

Porez na promet nekretnina plaća kupac, i to u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti nekretnine.

Prometnu vrijednost nekretnina procjenjuje stručna komisija iz oblasti građevinske, poljoprivredne, geodetske i ekonomske struke, koju imenuje općinski načelnik/gradonačelnik.

Porezna obaveza nastaje danom zaključenja ugovora o prenosu prava vlasništva na nekretninama.

Porezni obveznik je dužan prijavu poreza na promet nekretnina poreznoj upravi dostaviti u roku od 15 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Porezni obveznik dužan je platiti razrezani porez u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu poreza na promet nekretnina.

Shodno Zakonu o porezu na promet nekretnina (“Sl. novine ZDK”, br. 6/2009, 6/2013, 6/2018 i 12/2020), porez na promet nekretnina ne plaća se:

Na promet nekretnina od strane fizičkih osoba radi rješavanja stambenog pitanja, pod slijedećim uslovima, koji moraju biti kumulativno ispunjeni:
– da osoba ima prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona duže od godinu dana,
– da je osoba starosne dobi od navršenih 18 godina života, do 35 godina života,
– da prvi put ostvaruje pravo na oslobađanje od plaćanja poreza na promet nekretnina, isključivo radi rješavanja svoga stambenog pitanja, sticanjem nekretnine na području Zeničko-dobojskog kantona, u skladu sa odredbama člana 3. ovog zakona, i to stan do 80 m² ili kuću tlocrtne površine do 80 m² ili zemljište za gradnju kuće do 600 m²,
– da ta osoba nema u vlasništvu nekretninu upisanu 1/1 (stan, kuću ili zemljište za gradnju), stečenu po bilo kojem drugom osnovu,
– ukoliko se radi o bračnim partnerima, da jedan bračni partner koji se pojavljuje kao ugovorna strana na ugovoru o prometu nekretnine mora ispunjavati sve navedene starosne, imovinske i druge uslove za oslobađanje od plaćanja poreza, i
– da ni drugi bračni partner nema u vlasništvu nekretninu upisanu 1/1 (stan, kuću ili zemljiste za gradnju), stečenu po bilo kome osnovu.

Kada dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac-učesnik rata i demobilizirani branilac koji je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje šest mjeseci ukoliko je u oružane snage stupio kao maloljetno lice, član porodice šehida, poginulog, umrlog i nestalog branioca i umrlog ratnog vojnog invalida i svaki član uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, udovica umrlog demobiliziranog branioca-učesnika rata, udovica umrlog demobiliziranog branioca koji je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje šest mjeseci ukoliko je u Oružane snage stupio kao maloljetno lice-kupovinom stana, kuće ili zemljišta za gradnju kuće u površini: do 600 m² trajno rješava svoje stambeno pitanje po prvi puta ili u postupku stambenog zbrinjavanja usljed 100% ratne štete na ranijem stambenom objektu.

*Opširnije u Zakonu o porezu na promet nekretnina

Kupac je obavezan isplatiti prodavcu cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, a prodavac je obavezan predati kupcu u posjed predmetnu nekretninu te dozvoliti na istoj prijenos prava vlasništva na ime kupca.

Izjava kojom prodavac izjavljuje da je od kupca primio cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, slijedom čega istome dozvoljava zemljišno-knjižni prijenos prava vlasništva na nekretnini koja je predmet kupoprodajnog ugovora. Ista mora biti sačinjena i ovjerena od strane notara.

Najam

Ukoliko se odlučite iznajmiti nekretninu iz naše ponude nekretnina, niste u obavezi platiti posredničku proviziju.

Nalogodavac se obavezuje da plati Posredniku posredničku naknadu za posredovanje u prometu nekretnina u visini:

  • od jedne mjesečne najamnine za ugovore sa rokom najma od 6-12 mjeseci;
  • jedne i po mjesečne najmnine za ugovore sa rokom najma do 2 godine;
  • dvije mjesečne najmnine za ugovore sa rokom najma 3 i više godina;
  • za ugovoreno trajanje najma kraće od šest mjeseci posrednička provizija iznosi 15% od svake naplaćene mjesečne zakupnine.

Sigurnosni polog koji je nužan kod određenih nekretnina kratkoročnog ili dugoročnog najma stvar je uzajamnog dogovora Najmodavca i Najmoprimca. U većini slučajeva, depozit se daje u visini jedne mjesečne najamnine.

Po isteku ugovora o najmu i detaljnom pregledu nekretnine Najmodavac je obvezan povratiti polog Najmoprimcu ukoliko ugovorom o najmu nije drukčije propisano.

U ovisnosti odredbi ugovora o najmu, Najmodavac u većini slučajeva zadržava pravo zadržavanja pologa ukoliko Najmoprimac odluči izaći iz stana prije istekla ugovora o najmu.

Općenito

Izvadak iz zemljišne knjige je javna isprava koja se izdaje o knjižnom stanju zemljišnoknjižnog tijela, prikazuje činjenično i pravno stanje nekretnine u trenutku izdavanja izvatka te je on jedini dokaz o pravu vlasništva na nekoj nekretnini.

Posjedovni list pokazuje posjedovno stanje te isti nije dokaz o vlasništvu na nekretnini. Ko je vlasnik nekretnine vidljivo je iz zemljišnoknjižnog uloška koji se kolokvijalno naziva ZK izvadak ili vlasnički list.

Posredovanje u prometu nekretnina je djelatnost koja obuhvata poslove pronalaženja i dovođenja u vezu Nalogodavca i Trećeg lica radi pregovora i pripreme za sklapanje pravnog posla čiji je predmet određena nekretnina prilikom kupovine, prodaje, zamjene i zakupa.

Registar posrednika je registar u koji se upisuju podaci o pravnim i fizičkim licima kojima je Federalno ministarstvo trgovine izdalo rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina i upisu u Registar posrednika.

Posrednik u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Posrednik) je pravno ili fizičko lice, registrovano za obavljanje djelatnosti posredovanja koje ima sjedištu ili podružnicu na području Federacije Bosne i Hercegovine i koje je upisano u Registar posrednika.

Nalogodavac je fizičko ili pravno lice koje sa Posrednikom zaključuje pisani ugovor o posredovanju.

Agent posredovanja u prometu nekretnina je fizičko lice koje je položilo stručni ispit i upisano je u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina.

Treća lice je lice koje Posrednik nastoji dovesti u vezu sa Nalogodavcem radi pregovora i pripreme za sklapanje pravnog posla čiji je predmet određena nekretnina prilikom kupovine, prodaje, zamjene i zakupa.

Imate dodatnih pitanja?

Molimo popunite obrazac i očekujte skori poziv. Za više informacija, pozovite nas ili posjetite naš ured.


Izabrane nekretnine za poređenje

Uporedi